Център Tacitus > Новини > Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания“

Проект „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания“

Сдружение „Тацитус“ е бенефициент по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0214-C01

Процедура: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ от Оперативна програма „Добро управление“

Проект: „Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания“

Основна цел: Открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания.

Специфични цели:
1. Защита на правата (застъпничество) и активно подпомагане на децата с увреждания;
2. Преодоляване на дискриминацията и социалната изолация на децата с увреждания и стигматизирането им.
3. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на децата с увреждания, чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходящи иновативни комплексни терапии;
4. Информиране на гражданското общество за проблемите на децата с увреждания и начините те да бъдат интегрирани в обществото.

Обща стойност на проекта: 59 535.00 лв., от които
Безвъзмездна финансова помощ: 59 535.00 лв., от които 50 604.75 лв. от Европейския социален фонд и 8 930.25 лв. национално финансиране.

Дата на стартиране: 17.08.2022 г.
Дата на приключване: 17.08.2023 г.

Кратко описание на проектното предложение:
Проектното предложение е насочено към осъществяване на действия в областта на застъпничеството и организиране на информационни събития (кампании) в защита на децата с увреждания. Основната цел на проекта е открито и отговорно гражданско участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания. За постигане на целта, Сдружение „Тацитус“ ще приложи различни методи, за да допринесе за постигане на социална интеграция на децата с увреждания в обществото. Целевите групи по проекта са заинтересованите институции, неправителствения сектор, бизнес и обществеността. Очакваният резултат е да се повиши гражданското участие в процесите по изпълнение на политиките и законодателството, насочени към децата с увреждания.

Очаквани резултати:
• Осигуряване на застъпнически действия, чрез изготвянето на наръчник за правата на детето с увреждания;
• Осигуряване безплатен достъп до всички целеви групи до адекватно информиране на проблемите на децата с увреждания и съответно информация за добрите практики за социална интеграция, прилагани в развитите страни;
• Проведени 10 броя информационни кампании (събития), от които 5 броя кампании в онлайн среда;
• Запознаване на обществеността с проблемите на децата с увреждания;
• Провеждане на работни срещи и дискусии по проблемите на децата с увреждания;
• Създаване и разширяване на контактите с правителствени институции, неправителствени организации, академични среди, свързани с децата с увреждания;
• Повишаване на гражданското участие в изпълнението на политиките и законодателството, свързани с децата с увреждания.

Презентация: Tatsitus