FLOORTIME

Какво е Floortime™?

 

Програмата е създадена от Stanley Greenspan и е базирана на DIR®-модела. Следва изцяло естественото развитие на всяко дете. Фокусът е не толкова върху отделни умения и дадено изолирано поведение, а върху изграждането на стабилна основа за емоционални, социални и интелектуални способности. Програмата се състои от шест нива и има за цел да изгради функционални умения в следните сфери:

 1. Саморегулация- способността на тялото да се справя адекватно със заобикалящата го среда. Ако тялото на детето, неговите анатомични субстрати и функции, нервната система и двигателните умения не се развиват правилно, това може да доведе до сериозни затруднения и изоставане в цялостното развитие на детето. Ето защо своевременното и правилно подпомагане на сетивността и двигателните умения биха довели до цялостно и здравословно развитие на детската личност!
 2. Изграждане на доверие, взаимоотношения / ангажираност (обикновено се развива до 5 месеца). Това е способността на детето да се ангажира емоционално и ефективно към лицето, което се грижи за него/нея и хора от социалната му среда. Развиването на това ниво е от критична важност за поставянето на основите за социално-емоционални взаимоотношения, емпатия, Theory of mind, символно мислене, абстрактно мислене.
 3. Двупосочна целенасочена комуникация. (обикновено се развиват от 9 месеца). Това ниво обхваща както вербална, така и невербална комуникация. Това е способността да инициира и да реагира на двупосочна пре-вербална и вербална комуникация. Тук търсим преднамереност, целенасоченост, използване на жестове, мимики, емоция и думи.
 4. Развитие на способността за справяне с трудности, възникнали от средата (problem solving) и комплексна комуникация. (обикновено се развиват от 18 месеца). двупосочни целенасочени взаимодействия със сложни жестове и решаване на проблеми. Това ниво е способността да се организират вериги за двупосочно решаване на социални проблеми, да се поддържа комуникация от разстояние, да се синтезира възникваща пред-представителна организация за себе си и за други. Нивото е от голямо значение за развитието на пространственото мислене, логичното мислене, сюжетно-ролевата игра, последователност в играта, мислене в перспектива и Теория на ума.
 5. Разработване на идеи, игра със сюжет и създаване на символи (обикновено се развиват около 30 месеца), теория на ума (Theory of mind- Теорията на ума е ментална функция, която започва да се изгражда още от седем месечна възраст. Теорията на ума ни позволява да разбираме намеренията другите индивиди въз основа на очевидно неясната информация, като тяхното поведение, изражение на лицето техния тон на гласа и т.н. Тя ни дава важно предимство в това, което можем да разберем какво другият индивид иска, нуждае се или има предвид, без да има необходимост да е изказано ясно); Тук се акцентира на способността да се създават и функционално да се използват идеи като основа за творчество или въображение, което дава смисъл на символите. Нивото е от изключителна важност за развитието на емпатия, абстрактно мислене, разбиране на прочетеното, социални умения и тн.
 6. Използване и свързване на различни идеи (емоционално и символно мислене, логика и чувство за реалност); (обикновено се развиват от 42 до 48 месеца). В това ниво се развива способността да се изграждат мостове между емоционални идеите като основа за логика, тестване на реалността, мислене и преценка.

Важно е да се има предвид, че последователността на нивата е задължително да бъде спазвана, тъй като програмата напълно следва  типичното детско развитие. В този смисъл успешното завършване на всяко едно от тези нива е от голямо значение за бъдещото развитие на интелектуалното, социално-емоционално развитие на детето.
За по-големите деца Др. Stanley Greenspan разработва още три допълнителни нива:

 1. Множество перспективи
 2. Мислене в сивата област
 3. Рефлективно мислене и вътрешен стандарт за самоусъвършенстване

В какво се състои работата на Floortime терапевта?

 • Среща се и разговаря с родителите и семейството
 • Наблюдава детето, неговата игра и взаимодействие със заобикалящата го среда
 • Изготвя програма според профила и нуждите на детето
 • Обучава родителите, чрез което се постигат максимални резултати в развитието на детето

Какво представлява Floortime практически?

Отправната точка е следването на интересите и нуждите на детето, като по този начин, използвайки вътрешната мотивация на детето целим постигане на доверие, интеракция, комуникация, функционална игра. Използват се също така наречените игрови препятствия (playful obstructions) , за насърчаване на мислене с решаване на проблеми, двустранна комуникация, социално-емоционални умения, символно мислене.