Тацитус - дневен център за деца и младежи с увреждания

Дневен център ТАЦИТУС е създаден, за да помогне на родителите на деца с аутизъм и специални образователни потребности да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за своите неповторими деца. Място, където те да получат възможност да развият своя пълен потенциал в атмосфера на уют, разбиране и позитивно отношение. Мултидисциплинарният екип от специалисти – детски психолози, логопеди, специални педагози, възпитатели и др.

В сърцето на нашата история стои Мина Ламбовски – майка на дете с аутизъм, надмогнала личната си болка и протегнала ръка на другите. В началото на 2009 г., заедно с екип от специалисти, Мина Ламбовски създава център “Тацитус”, за да сподели дългогодишния си опит в борбата с аутизма – опит, натрупан в специализирано образование и обучение, и в търсене на отговори по целия свят.

С времето „Тацитус” се превърна в притегателен център за мотивирани родители и специалисти, отдадени на каузата да помогнат на децата с аутизъм да живеят пълноценно и достойно. Добрите резултати и постигнатите успехи с децата бяха вдъхновяващи и ни показаха, че само заедно можем да постигнем и невъзможното – така създадохме сдружение „Тацитус”.

„Тацитус” е сдружение на специалисти и родители на деца с аутизъм. Работим усърдно, за да помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от потенциала си и да имат шанса да израстнат независими и пълноценни възрастни хора. В център «Тацитус» децата получават интензивна и висококачествена терапевтична грижа от екип от логопеди, психолози и специални педагози. С подкрепата на нашите дарители, специалистите от център „Тацитус” са единствените в България, които се обучават от сертифицирани международни организации, за да работят по наложени в света програми, разработени за децата с аутизъм – PECS, TEACCH, DIR/FLOORTIME, MONTESORI, TOMATIS, ABA.

Резултатите са забележителни! Учим децата на самостоятелност, как да общуват и да изразяват нуждите си по разбираем за околните начин. Помагаме им да подобрят познавателните си способности и да разбират света. Някои от тях успешно интегрираме в масови учебни заведения без нуждата от специализиранаподкрепа.

Центърът съществува благодарение на таксите, дарения, доброволния труд и взаимопомощ между родителите и специалистите.

Знаете ли, че:
• Аутизмът е най-бързо нарастващото разстройство в развитието в целия свят, което придобива мащабите на глобална здравна криза.
• Преди 20 години диагностицираните с аутизъм деца са били 5 на 10000. През 2011 те са 1 на 100, а за 2012 – 1 на 88 и броят им продължава да расте.
• Аутизмът засяга деца от всички етнически и социални групи, във всички краища по света.
• Децата с аутизъм са с нарушени умения за общуване и с изявени поведенчески проблеми, свързани с трудности при възприемането и преработването на информацията, постъпваща от околната среда. В следствие на това се затрудняват процесите на обучение и социализация и тези деца са изправени пред опасността да останат зависими от чужда помощ за цял живот.
• Ранната диагностика и ранната специализирана интервенция са от ключово значение за успешното развитие на децата с аутизъм.

Аутизмът в България
• Статистически данни за броя на засегнатите хора не съществуват, но няма обективна причина да се отличаваме рязко от целия свят по тези показатели.
• До диагноза се достига трудно, защото педиатрите и общопрактикуващите лекари в България не са обучени да разпознават ранните симптоми, а информираността сред обществото е недостатъчна.
• Специaлизираната терапия е основното средство за въздействие при деца от аутистичния спектър, а в България няма сертифицирани специалисти по наложените в света успешни програми за работа с тези деца, които имат строго специфични нужди.

 

Специалистите в център „Тацитус“, които ще работят с Вашите деца са Мина Енева, Зорница Иванова, Людмила Вретенарова, Александра Андреева, Александра Чехларова, Лилия Недялкова, Ели Колева.

В център „Тацитус“ ще се предлагат следните методи на работа:

Мина Енева, детски психолог:

 • DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
 • DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
 • MNRI® DYNAMIC AND POSTURAL REFLEX PATTERN INTEGRATION
 • Occupational Therapy Assessment Course for School Aged Student -Presented by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
 • Participated successfully in using Sensory Integrative Approach with elements of Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®GSID®
 • SENSORY INTEGRATION APPROACH, Applied in the Multiple Spectrum of Developmental Dysfunction
 • Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)
 • TOMATIS® Method Level 3

Зорница Иванова, специален педагог, детски психолог:
PECS, АВА супервайзър и терапевт – оценка на текущото ниво на детето, изготвяне на индивидуални програми и сесии, следвайки принципите на Приложно поведенческия анализ.

Александра Андреева, ерготерапевт:

 • DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
 • DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
 • MNRI® DYNAMIC AND POSTURAL REFLEX PATTERN INTEGRATION
 • UNDERSTANDING SENSORY PROCESSING, Edinburgh, UK
 • Occupational Therapy Assessment Course for School Aged Student Presented by Maude Le Roux, OTR/L, IMC, SIPT, DIR Certificate Clinical Director of A Total Approach
 • Participated successfully in using Sensory Integrative Approach with elements of Sensory-Integrative Ayres Therapy SIAT®GSID®
 • Continuing supervision in SENSORY INTEGRATION APPROACH, Applied in the Multiple Spectrum of Developmental Dysfunction
 • Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)
 • Ерготерапевтичните сесии ще включват изготвяне на оценка по модел на един от утвърдените егротерапевти в Америка, Европа, Южна Африка, Сингапур, Австралия и Канада Maude Le Roux, OTR/L, SIPT, RCTC, DIR® Expert Trainer.
 • Работа според индивидуалният профил на всяко дете чрез комбинация от психологически, неврологични и рехабилитационни похвати за подобряване на тялото и неговите анатомични субстрати и функции: кости, стави, мускули, седемте сетивни системи, централна, периферна и автономна нервна система.

Прилагане на водещия принцип в ерготерапията-играта, структурирана да следва детето и неговите нужди за цялостния му социално-емоционален прогрес, комуникация и когнитивни умения.

Лилия Недялкова, клиничен психолог; Floortime терапевт:

 • Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)
 • DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
 • DIR 201: Promoting Basic Functional Emotional Developmental Capacities
 • DIR®/Floortime™ -изготвяне на оценка по FEDC ( Functional Emotional Developmental Capacities Basic Chart),програма за работа, прилагана под менторинг-а на утвърдени специалисти в областта.
 • Сесиите имат за цел изграждане на стабилна основа за емоционални, социални и интелектуални способности.

Последователността на програмата се състои от следните 6 нива:

 1. Саморегулация- способността на тялото да се справя адекватно със заобикалящата го среда.
 2. Поставяне на основите за социално-емоционални взаимоотношения.
 3. Насърчаване на взаимна комуникация (преднамерена двупосочна комуникация).
 4. Развитие на способността за справяне с трудности, възникнали от средата.
 5. Начало на символно мислене и емоционалност (Theory of mind).
 6. Използване и свързване на различни идеи (емоционално и символно мислене, логика и чувство за реалност).

Александра Чехларова , логопед

 • Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACCH)
 • DIR 101 – Overview of the DIR® Model and Floortime® Principles
 • „Диагностика и превенция на езика 3-4“
 • „Основни насоки за диференцирана оценка и корекция на нарушенията на писмената реч“
 • „Нарушения на прагматиката при лица с разстройства от аутистичния спектър“
 • „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение“.
 • “Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи“
 • “Скрининг тест за детско развитие Denvar II”
 • “Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE- 2 “
 • „Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация“
 • „Логопедична терапия на орално-моторни и хранителни механизми“

Логопедичната терапия включва :

Изготвяне на оценка по DDE-2 – тестова батерия за оценка на дислексия на развитието, Denvar II – Скрининг тест за детско развитие, Диагностика и превенция на езика 3-4 г./ДПЕ 3-4г. /

 1. Терапия на езикови нарушения
 • При нарушение на разбирането и употребата на думи, фрази, изречения и текст, както и тяхното правилно съгласуване .
 • Късно проговаряне; детето говори на „бебешки” и др.
 1. Терапия на говорни нарушения
 • Артикулационна терапия – неправилното изговаряне, пропуски, замени или липса звукове.
 • Гласова терапия – нарушения на гласа (твърде силен,слаб, дрезгав и т.н. )
 • Говорно дишане – недостиг на въздух при говорене.
 1. Обучителни трудности
 • Нарушения при четенето, писането и математическите умения (дислексия, дисграфия и дискалкулия).
 1. Терапия при нарушена плавност (заекване) и темп на речта( брадилалия или тахилалия).
 2. Неврогенни говорни нарушения – диспраксия и дизартрия
 3. Орално моторна терапия – логопедични масажи, които активират мускулите на говорния апарат.
 4. Balametrics – подобрява значително уменията за четене и писане; незаменим инструмент за цялостното развитие на зрително-моторната координация; осигурява активиране на визуалните, слуховите и вестибуларните системи, които са основа и предпоставка за усвояване на учебния материал; осигурява динамично взаимодействие между сетивните системи чрез фина интеграция, честота и интензивност, което предопределя качественото усвояване на учебният материал, подпомага развитието, възприемането и преработка на слуховите, тактилните, визуалните и проприоцептивните усещания подпомага детето да работи активно и целенасочено; повишава концентрацията и вниманието; комбинира се изключително добре с логопедичната терапия и всички подходи, отговорни за подобряване на развитието на деца със затруднения в четенето и писането

Ели Колева, логопед:
Оценка на нуждите на децата. Изготвяне на индивидуална логопедична програма. Запознаване с конкретните нужди на децата, според сферите на функциониране. Работа за преодоляване на езиково- говорните и комуникативни нарушения на децата с разстройства от аутистичния спектър.