TEACCH

TEACCH– програма развита в началото на 70-те години от Ерик Шоплър-тази програма се фокусира около детето с аутизъм, като третира неговите умения, интереси и нужди. В центъра на програмата стои детето, като стратегиите и интервенциите са изградени върху вече неговите съществуващи умения и интереси. Акцентира се върху индивидуалната оценка и разбирането на „аутизма“. Стриктурираното обучение е много важна част от процеса на TEACCH, основава се на много опит, който показва, че структурата се вписва много добре в „картината на аутизма“. За да организираме околната среда, правим дневни графици и системи за работа.  Използвайки визуални, ясни и структурирани материали, правим задачата разбираема за детето. Това е много ефективен начин, за да може то да развие редица умения и да ги използва самостоятелно.  Структурираното обучение не ни учи как да хората с аутизъм би трябвало да бъдат обучавани, а по-скоро ни учи как да оценим индивидуалните особености на всеки отделен ученик, въз основа на неговите способности и интереси. Някои ученици могат да работят ефективно и да научават в обикновена класна стая, докато за други тя трябва да бъде специфично организирана, за да могат да усвоят материала по-ефективно. Да се използват знанията и интересите, вместо да се фиксират върху дефицитите е  основен девиз на TEACCH. Техните изследвания върху аутизма показват, че хората с аутизъм са по-надарени от хората с други нарушения в развитието.  Силно развитата им зрителна памет и дискриминация, разпознаването и отбелязването на най-дребните детайли в околната среда, големите паметови възможности, могат да се превърнат в основа на едно все по-успешно функциониране.  Програмата TEACCH взима предвид всички аспекти от живота на хората с аутизъм и техните семейства и въпреки че ударението пада върху самостоятелната работа, все пак те отчитат факта, че не всичко в живота е учебен процес, има също така процес на комуникация, социална интеракция, умения за оплътняване на свободното време и тези умения са много важни за бъдещото функциониране на всеки индивид.