Applied Behavior Analysis

Какво е АВА?
Applied Behavior Analysis (ABA) или Приложен поведенчески анализ е наука за поведението. ППА има за цел да намали проблемните поведения и да изгради функционални умения в няколко направления: реч и комуникация, имитация, игра, социално общуване, следване на вербални инструкции, справяне с различни задачи, самообслужване.

Всяко едно поведение е научено или се учи и може успешно да бъде променено. ППА позволява да определим каква е функцията на дадено поведение. Въз основа на това можем да разработим стратегии, чрез които детето да научи нови, социално приемливи и ефективни начини за общуване, самообслужване, игра и училищни умения.

С какви деца работят АВА специалистите?

АВА специалистите работят с деца на различна възраст, независимо дали имат диагноза и каква е тя. Приложно поведенческият анализ е подходящ за всяко дете, което има трудности в най-различни сфери на ежедневието: комуникация, учене, игра, социално общуване, самообслужване. Фокусът на центъра в Дружба са деца под 5 годишна възраст.

В какво се състои работата на АВА специалиста?

  • среща се и разговаря с родителите, наблюдава детето, събира конкретни данни и изготвя оценка, за да се опредли какво да се включи в индивидуалната програма на детето
  • открива поведението, върху което е необходимо да се повлияе – ако попитаме трима различни души какво означава за тях „детето се разстройва” най-вероятно бихме получили три различни отговора. Тези отговори не биха обяснили достатъчно ясно какво представлява „разстройването”. Ролята на АВА специалиста е да определи какво включва разстройването: викане, ритане, блъскане, избягване на определени ситуации и т.н.
  • описва това поведение с ясни и обективни факти
  • събира данни и информация, за това колко често, къде и как се проявява това поведение
  • определя функцията на поведението
  • разработва индивидуална програма според нуждите на детето
  • проследява напредъка на детето
  • обучава родителите, за да има пренос на наученото в сесиите и извън тях

Какво представлява ППА практически?

Игра, взаимодействиеи интеракция с детето, по начин, по който то се чувства поощрено, подкрепено. Използват се играчки, предмети и дейности, които децата харесват и обичат. Не ги затрупваме с непосилни за тях изисквания и задачи. Помагаме винаги, когато детето не може да се справи като целта е помощта постепенно да отпада, за да се стигне до самостоятелност. Наблягаме на мотивацията, за да надградим и въведем нови умения, начини за игра и общуване.

Как се работи с детето? Индивидуално или групово?

След провеждане на първоначална оценка, интервю с родителите и наблюдение по възможност както вкъщи (неговата естествена среда), така и в центъра се изгражда програма, която определя формата на занятието.

Колко често децата посещават центъра?

На базата на нуждите на детето и възможностите на семейството се изготвя предварителен график на посещенията.