PECS

Системата PECS е създадена през 1985г. от Andy Bondy и Lori Frost. Тя е разработена като уникален комуникативен инструмент за хора от аутистичния спектър, но също така успешно се прилага и при хора с различни комуникативни, когнитивни и физически нарушения. PECS работи успешно в диапазон от всякакви възрастови групи и е подходяща за хора с различни комуникативни трудности. Тази система може да се използва както като основно средство за комуникация, така и като допълнително средство, подпомагащо речевото развитие. Обучителните протоколи PECS се базират на идеята заложена в книгата на B.F.SkinnerVerbal Behavior”, че индивидът се учи да общува посредством използването на стимулиращи и подкрепящи стратегии, които водят до независима комуникация. За да се изгради инициатива за комуникация и да се избегне зависимостта от подкрепленията, не се използват вербални стимули. Именно затова преди въвеждането на PECS трябва да се открият и оценят мотиваторите на детето, които ще са основния движещ механизъм в процеса на въвеждане на отделните фази. Важно е също така да се направи анализ на нежеланите поведения на детето, а именно дали дадено поведение има за цел достъп до даден мотиватор (привличане на вниманието, различни предмети, сензорни усещания или дейности), дали има за цел да избегне или да се отдалечи от конкретна социална реакция, дейност или предмет, или поведението е предизвикано от конкретно събитие, като например отдалечаване или ограничаване на очакван мотиватор, в резултат на болка или отрицателно преживяване. Целта е да се определи причината за дадено поведение и да се помогне на детето да замени нежеланите поведения с приемливи такива.

PECS се състои от шест последователни фази:

 1. Първа фаза – „Как да комуникираме“
  Индивидите се обучават да разменят по една картинка за предмет или дейност, който/която силно искат.
 1. Втора фаза – „Дистанция и постоянство“
  Все още се използва само една картинка, но тя е поставена върху комуникативната папка (папка с лепящи ленти). Индивидите се учат да генерализират новото умение като го прилагат на различни места, с различни хора и на различно разстояние. Учат се също така и на това да проявяват постоянство като комуникатори.
 1. Трета фаза – „Различаване на картинки“
  Индивидите се учат на това да поискват любимите си неща, избирайки между две или повече картинки, намиращи се на комуникативната папка.
 1. Четвърта фаза – „Структура на изречение“
  Индивидите се учат как да структурират прости изречения на подвижна лента, използвайки картинка „Аз искам“, последвана от картинката на искания обект.
 1. Пета фаза -„Отговаряне на въпроси“
  Индивидите се учат да използват PECS за да отговарят на въпроса „Какво искаш?“
 1. Шеста Фаза – „Коментиране“
  Тук вече децата се учат да отговарят на различни въпроси, например „Какво виждаш?, „Какво чуваш?“, „Какво е това?“, както и да съставят изречения, започващи с „Аз чувам…“, „Аз виждам…“ , „Това е…“ и т.н